ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประเภท รับโดยคณะ

วันที่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระค่าสมัครสอบ/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
19 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
โควตานักกีฬา
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
19 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
19 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
6 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
30 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
29 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
29 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
23 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะครุศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
21 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
21 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• คณะวิทยาศาสตร์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
15 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• บธ.บ. (ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น)
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
7 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• บธ.บ. (ธุรกิจการบิน)
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
28 เมษายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ
• วศ.บ. (วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน)
• บธ.บ. (ธุรกิจการบิน)
• ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประเภท รับโดยคณะ

วันที่ประกาศ คณะ/หลักสูตร วันที่รับสมัคร สมัคร
6 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6 - 15 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
6 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
6 - 17 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
6 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
• เทคโนโลยีสิ่งทอ
• ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
• ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น
6 - 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
6 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
6 - 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
6 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
6 - 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
6 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ
• ระดับปริญญาตรี
• ระดับปริญญาโท
6 - 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
6 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

• รายละเอียด
6 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทล.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

• รายละเอียด
6 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
• หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
• หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท (ค.ม.)
บัดนี้ - 17 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
5 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
6 - 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
5 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คศ.บ. (เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
6 - 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
5 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 - 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
4 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์
ศศ.บ. (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
บัดนี้ - 17 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
4 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ระหว่างวันที่ 6 - 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
คลิกเพื่อสมัคร
4 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. (เคมี)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ระหว่างวันที่ 6- 13 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
2 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ทล.บ. (ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
• รายละเอียด
24 พฤษภาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบไอโอที)
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
คลิกเพื่อสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th