ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS1 ประเภท Portfolio1

 

รับสมัคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564    หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

หลักฐานและไฟล์เอกสารที่ใช้ในวันสอบ

   - ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร
   - ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์
   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน)
   - ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
   - ใบรับรองแพทย์ ที่ทำการทดสอบแบบ Ishihara Test (เฉพาะหลักสูตรที่ระบุว่าต้องผ่านการทดสอบตาไม่บอดสี)
   - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัครส่งให้กับกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

ดําเนินการคัดเลือก

วันที่ 25 ธันวาคม 2564     

สละสิทธิ์ TCAS

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565    

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th